Banner
PROJEKTY

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2015  firma IPC zrealizowała projekt pod nazwą:

 „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminie Sanok
o numerze umowy: POPW.02.01.00-18-004/14-00

realizowany w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” osi priorytetowej II:
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Celem projektu było: Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci światłowodowej NGA (ang. Next Generation Access) w Gminie Sanok na terenie miejscowości:
Strachocina, Pakoszówka, Kostarowce, Jurowce, Srogów Dolny, Srogów Górny dla 507 nowych użytkowników.
Dzięki wybudowanej sieci podłączeni użytkownicy będą mieli możliwość odbioru Internetu z przepustowością 30Mb/s, a nawet 100Mb/s.

 

W latach wcześniejszych

Firma IPC zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oba projekty zrealizowane zostały z Działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ –  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Celem głównym projektów było stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości większej niż 2Mb/s na obszarach, na których dostęp do sieci Internet był niemożliwy lub mocno ograniczony.

Pierwszym projektem o nazwie Lepszy Internet umowa nr: POIG.08.04.00-18-004/09-03
objęte zostały miejscowości :

  • Czerteż,
  • Kostarowce,
  • Jurowce,
  • Pakoszówka,
  • Falejówka,
  • Raczkowa.

Drugi projekt o nazwie Przeciwdziałanie stratyfikacji cyfrowej w Gminie Sanok,
nr umowy o dofinansowanie: POIG-08.04.00-18-086/09-00 objął miejscowości:

  • Strachocina,
  • Srogów Górny,
  • Srogów Dolny.

Obydwa projekty przyczyniły się do likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego, ponadto prowadzą do równouprawnienia osób korzystających z sieci i wpływają na wzrost innowacyjności gospodarki.
Projekty zrealizowane przez IPC są zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.
Obydwa projekty zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Highslide for Wordpress Plugin